یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1402
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (زبان کاوی کاربردی (JSAL) 12-1402 - شماره پیاپی : 15) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 4 (زبان کاوی کاربردی (JSAL) 8-1402 - شماره پیاپی : 14) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 3 (زبان کاوی کاربردی (JSAL) 5-1402 - شماره پیاپی : 13) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (زبان کاوی کاربردی (JSAL) 2-1402 - شماره پیاپی : 12) - 6 مقاله

سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (زبان کاوی کاربردی (JSAL) 12-1401 - شماره پیاپی : 11) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 2 (آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 6-1401) - 12 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 12-1400) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 2 (آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 6-1400) - 12 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 1 (آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 12-1399) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 2 (آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 6-1399) - 6 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 1 (آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 12-1398) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 2 (آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 6-1398) - 0 مقاله

   
[ 0-5 از 7   بعدی ]