حق نشر

زبان کاوی کاربردی (JSAL) © 2017 by بنیان پویا پژوه اندیشه (BPPAI) is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International
پس از ارزیابی و پذیرش مقاله، حق کپی رایت اثر منتشر شده، به مجله منتقل می شود.