اصول شفافیت

اهداف و دامنه فعالیت
مجله زبان کاوی کاربردی (JSAL) ایده هایی مرتبط با عنوان مجله و از طریق انتشار به توسعه آن، کمک می کند. این مجله مقالات علمی قوی را می پذیرد تا به حوزه های تحقیقاتی مد نظر، کمک کند. اگرچه مقالات به زبان‌های انگلیسی، فارسی و عربی نوشته شده‌اند، اما این مجله از مطالعاتی به غیر از این زبان‌ها نیز، استقبال می‌کند.
مقالات ارسال شده به مجله توسط اعضای کمیته داوران به صورت دو سویه ناشناس بررسی می شوند. مجله این حق را برای خود محفوظ می دارد که مقالاتی را که از نظر هیئت تحریریه کیفیت کافی ندارند و یا به اندازه کافی مرتبط با موضوعات موضوعی نیستند، رد کند.
موضوعات ممکن است شامل موارد زیر باشد، اما به آنها محدود نمی شود: زبان شناسی کاربردی (آموزش زبان، زبان شناسی اجتماعی)